70 20 34 50 [email protected]

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget er fjernet pr. 1. april 2022

Hvor meget giver håndværkerfradraget?

Håndværkerfradraget er på kr. 6000 pr. person for serviceydelser i hjemmet. Fradraget gælder kun for arbejdslønnen, og kan altså ikke bruges til at købe ting for.

Her er en komplet liste over håndværkerfradrag serviceydelser:

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Udvendig
 • Indvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (fradraget omfatter ikke lektiehjælp som hovedydelse)
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (fradraget omfatter ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning

(Kilde skat.dk)

håndværkerfradrag for 2016 og 2017

Herunder er hele Skats definition af håndværkerfradrag eller BoligJobordningen

Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.

 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017.
 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson).Virksomheder skal være momsregistreredeVedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed. Udenlandske virksomheder skal både være momsregistrerede i Danmark og stå i RUT-registret (Virk.dk)Serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af privatpersoner, som skal udfylde en serviceerklæring. Personen skal ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år og være fuldt skattepligtig i landet.

Godkendte betalingsformer

Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal
Indbetalingskort (girokort)
Swipp og MobilePay.

Hvis dit forsikringsselskab betaler for arbejdet

Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko.
Eksempel:
Den samlede regning:       50.000 kr.
Heraf er arbejdslønnen:     20.000 kr.
Din selvrisiko:      3.000 kr.
Du kan få fradrag for:
3.000 kr. x 20.000 kr./50.000 kr. = 1.200 kr.

Håndværkerfradrag i Fritidsboliger

Frem til den 31. december 2017 er fritidsboliger også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017.

Betingelser for at få håndværkerfradrag for fritidsboliger

Ud over de generelle betingelser gælder for fritidsboliger:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
 • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
 • Det er en betingelse, at arbejdet er udført fra og med den 22. april 2013.
 • Arbejdet skal være udført senest den 31. december 2017.
 • Selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for  6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017.

Krav om ejendomsværdiskat

Har du ikke været ejendomsværdi skattepligtig af din fritidsbolig, for eksempel fordi fritidsboligen

-udelukkende blev udlejet erhvervsmæssigt
-var under opførelse/nedrivning
-var ubeboelig

så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdi skattepligtige og er derfor heller ikke omfattet af ordningen.

Flere ejere af fritidsboligen

Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen – for eksempel søskende, der har arvet et sommerhus, eller venner, der køber sammen – kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Særligt for fritidsboliger i udlandet

Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.

Ligger den i et ikke-EU-land, skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde.

For begge tilfælde gælder det, at serviceydelser kan udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig til landet.

Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner.

Særligt for personer, som er begrænset skattepligtige

Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark af en fritidsbolig, der ligger i Danmark, er din fritidsbolig også omfattet af håndværkerfradraget frem til den 31. december 2017 efter de samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Der er dog to undtagelser:

1. Det er kun ejeren af fritidsboligen, der kan få fradrag. Ejerens ægtefælle kan ikke få fradrag, når pågældende ikke selv er ejer.
2. Der er samme krav til dokumentation, som hvis du har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne.

Hvis du har en fritidsbolig i udlandet, kan du kun få fradrag, hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglerne.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

Log på TastSelv
Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.
Udfyld rubrik 460 på blanketten Selvangivelse for begrænset skattepligtige og send den til SKAT.

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig.

Der er dog tre betingelser:

1. Du skal selv betale for arbejdet.
2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
3. Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag.

1. Du skal selv betale for arbejdet

Du skal betale for arbejdet af egen lomme for at få håndværkerfradrag. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via hensættelser i din boligforening.

Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)

Du kan kun få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer.

Hvis du er lejer, fremgår råderetten af lejeaftalen. Hvis du bor i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Som lejer kan du få håndværkerfradrag for forbedringer, hvis de ligger inden for din råderet eller er aftalt skriftligt med udlejeren.

Som andelshaver eller ejer kan du få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under din individuelle råderet.

Du kan ikke få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller hvis udgiften afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond.

3. Du skal bo i boligen

Du kan kun få håndværkerfradrag for vedligeholdelsesarbejde, som er udført, mens du har haft fast bopæl i boligen. Det er ikke afgørende, hvornår du har solgt eller opsagt din lejlighed.

Grænsegængere kan få håndværkerfradrag efter samme regler som alle andre.

Der er dog særlige krav til leverandøren, til dokumentationen for arbejdet og til, hvordan du skal oplyse fradraget til SKAT.

Krav til leverandøren af ydelser til grænsegængere

For grænsegængere kan vedligeholdelse udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land, og serviceydelser også af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land.
Krav til dokumentation for grænsegængere

Som grænsegænger skal du kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson).

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:

– Arbejdets art
– Lønudgiftens størrelse
– Leverandørens cvr-nr. eller VAT-nr. (for en virksomhed)
– Leverandørens cpr-nr. eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en person)
– Dato for arbejdets udførelse
– Adresse for arbejdets udførelse

Arbejdets skal betales elektronisk, og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering.
Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

Log på TastSelv
Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.

Eller: Udfyld rubrik 460 på blanketten Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige og send den til SKAT sammen med din selvangivelse.